+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo

Verplichte certificering uitzenders vanaf 2025

De kern van de verplichte certificering is:

  • alle uitleners (ondernemingen of rechtspersonen die arbeidskrachten ter beschikking stellen) moeten zich laten certificeren als zij arbeidskrachten ter beschikking willen stellen
  • alle ondernemingen of rechtspersonen die gebruik willen maken van ter beschikking gestelde arbeidskrachten mogen uitsluitend inlenen van gecertificeerde uitleners. Dit geldt ook voor doorleensituaties.

Het kabinet stelt voor om de certificeringsplicht te laten gelden voor alle ondernemingen, die in Nederland aan terbeschikkingstelling van arbeid doen als bedoeld in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). De reikwijdte is breder dan alleen uitzendbedrijven. De verplichting geldt voor elke (buitenlandse) onderneming die in Nederland werknemers uitleent aan een ander bedrijf. Daarmee treft de verplichting ook veel bedrijven buiten de uitzendbranche.

Aanvullende eisen
Om als uitzender (uitlener) in aanmerking te komen voor een certificaat moet de uitzendorganisatie naast de reeds geldende eisen bij het private SNA-keurmerk, ook voldoen aan de volgende 6 aanvullende verplichtingen:

  1. betaling van het juiste loon op grond van de loonverhoudingsnorm;
  2. een verklaring omtrent het gedrag (VOG);
  3. een bankgarantie (waarborgsom van € 100.000;
  4. het aanbieden van gecertificeerde huisvesting;
  5. het doorgeleiden van informatie over veiligheid op de werkplek; en
  6. controle op pensioenaansluiting


De Nederlandse Arbeidsinspectie moet gaan toezien op de naleving van de certificeringsplicht en daarvoor wordt structureel € 10,5 miljoen voor uitgetrokken. Op dit moment zijn er zo’n 15.000 uitzendbureaus in Nederland en naar verwachting zal de certificeringsplicht vanaf 1 januari 2025 gaan gelden.