+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Certificeringen

Certificeringen


NBBU
De NBBU is de belangenbehartiger voor bijna 1500 uitzendbureaus, payroll-bedrijven en andere flex-organisaties. De NBBU ziet erop toe dat zijn leden betrouwbare, professioneel opererende ondernemingen zijn die de wet- en regelgeving, hoe complex ook, in acht nemen. NBBU-leden moeten beschikken over het SNA-Keurmerk. Deze certificering is een waarborg dat bureaus voldoen aan de wet- en regelgeving, voortvloeiend uit het ter beschikking stellen van flexkrachten. De NBBU maakt een sterke groei door van 360 leden in 2006 tot bijna 1.500 leden nu. Daarmee vertegenwoordigt de NBBU meer dan een kwart van de uitzendbranche.

Klik hier voor het NBBU CAO en Anti-discriminatie certificaat. 

NEN-4400-1
De NEN 4400-1 norm is het nieuwe keurmerk voor de uitzendbranche. Deze norm bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van een uitzendonderneming; er wordt gekeken of een uitzendonderneming voldoet aan zijn verplichtingen uit arbeid. Met verplichtingen uit arbeid wordt in deze norm bedoeld: de aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies, het administreren van identiteitsdocumenten en daarnaast het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. Het doel van de norm is om het risico voor opdrachtgevers op boetes van de belastingdienst, het UWV en andere overheidsinstanties te beperken. De NEN 4400-1 norm stelt hoge eisen aan uitzendbureaus en beperkt daarmee de risico’s voor inleners. De NEN 4400-1 norm is te vinden op de website van de Stichting Normering Arbeid.

Klik hier voor de Verklaring registratie NEN 4400-1. 

PayOk
De Stichting PayOK heeft als doel het toetsen van ondernemingen binnen de keten op het voldoen aan de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Omdat de (hoofd)opdrachtgever verantwoordelijk is voor de beloning in de hele keten geeft de toetsing door PayOK een goed inzicht in de risico’s die de hoofdopdrachtgever loopt. Door te eisen dat alle bedrijven in de keten PayOK gecertificeerd zijn, wordt het risico op claims in het kader van onjuiste betaling in de keten geminimaliseerd.

PayOK heeft als belangrijkste speerpunten:

  • Beperken aansprakelijkheid van (hoofd)opdrachtgevers voor alle in de WAS genoemde elementen zoals bijvoorbeeld betaling van het juiste loon
  • Voorkomen hoge boetes voor (hoofd)opdrachtgevers voor het werken in de keten van mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen
  • Beheer PayOK-norm
  • Beheer van een openbaar register van gecertificeerde en voor certificering aangemelde ondernemingen
  • Het periodiek laten uitvoeren van inspecties door inspectie-instellingen volgens een uniforme werkwijze
  • Bevorderen van certificatie van ondernemingen zodat zij zich in positieve zin kunnen onderscheiden van niet-gecertificeerde ondernemingen
  • Promoten gebruik van het PayOK-keurmerk door (hoofd)opdrachtgevers en andere bedrijven in de keten

Klik hier voor het PayOK Certificaat

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
SBB erkent en begeleidt leerbedrijven waar studenten terechtkunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit. Ecabo maakt afspraken over wat de student moet weten en kunnen om een diploma te behalen of een mbo-certificaat voor leven lang ontwikkelen. SBB adviseert de minister van OCW over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.

Klik hier voor het SBB Certificaat. 

VCA
VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers. Deze norm is gericht op veiliger werken en het verminderen van het aantal ongevallen. Met de checklist, eigenlijk een veelzijdig programma, worden dienstverlenende bedrijven getoetst op hun veiligheidsbeheerssysteem.

Het VCA-systeem (het zogenaamde certificatieschema) voldoet aan de eisen die in Europese normen zijn vastgelegd. Daardoor wordt internationale toepassing en eventueel wederzijdse erkenning tussen de Europese landen vereenvoudigd.

Klik hier voor het VCA Certificaat. 

KIWA Verklaring ter beschikkingstelling
Ondernemers die een chauffeur nodig hebben, kunnen daarvoor terecht bij uitzendbureaus die chauffeurs voor het beroepsgoederenvervoer uitzenden. Alleen uitzendbureaus die zijn aangewezen door de minister van Infrastructuur en Waterstaat mogen dit. Een chauffeur heeft dan een ‘verklaring ter beschikkingstelling’ nodig. De chauffeur dient deze onderweg bij controle te kunnen tonen. Het uitzendbureau verstrekt deze verklaring.

Klik hier voor de KIWA beschikking. 

VCU
De Veiligheid Checklist Uitzendorganisaties is bedoeld voor bedrijven die personeel uitzenden naar VCA– gecertificeerde bedrijven. Bij die bedrijven worden werkzaamheden uitgevoerd met verhoogd risico. Vaak zijn dat constructie- of onderhoudswerkzaamheden op bouwterreinen, in fabrieken, werkplaatsen en bij installaties.

Klik hier voor het VCU Certificaat. 

VSB
De Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven bestaat dit jaar 40 jaar. Vier decennia waarin de onderwerpen veiligheid en kwaliteit voortdurend centraal hebben gestaan. Het heeft ervoor gezorgd dat de VSB tegenwoordig wordt gezien als dé specialist en vraagbaak voor het veilig werken op hoogte.

Begonnen als Vereniging van Steigerbedrijven breidde het werkveld zich snel uit naar andere disciplines en arbeidsmiddelen waarmee op hoogte wordt gewerkt. Eerst met de hoogwerkbedrijven later gevolgd door de betonbekistingbedrijven. Tegenwoordig bestaat de vereniging uit montagebedrijven, fabrikanten, leveranciers en verhuurbedrijven die vanuit drie verenigingssecties het complete scala van arbeidsmiddelen en producten leveren. Van stalen steigers, rolsteigers, ladders, trappen, hefsteigers, bouwliften, hoogwerkers, hangbruginstallaties, betonbekistingen, ondersteuningsconstructies en gevelonderhoudsinstallaties.

Klik hier voor het VSB waarborg certificaat. 

VSB Waarborgregeling
Op initiatief van de leden van de VSB is in 2000 gestart met het ontwikkelen van de Waarborgregeling VSB. In opdracht van de VSB werd door onder meer FME Advocaten, in afstemming met de Raad van Arbitrage voor de Bouw en verzekeringsdeskundigen, naar een procedure gezocht waarbij meer inhoud kon worden gegeven aan het lidmaatschap van de VSB.

World-Class Workplace Keurmerk World-Class Workplace kent ons op 25 mei 2020 het keurmerk toe en roept Jenz in 2021 uit tot beste werkgever in haar branche. Organisaties met een World-class Workplace keurmerk scoren boven het Nederlandse gemiddelde op goed werkgeverschap. Jenz staat voor mensen, werknemers en klanten. Het keurmerk laat zien waar wij voor staan. Kwaliteit, een fijne werkomgeving en service.