+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

Minister Van Gennip gaat kijken of Wet Certificeringsplicht aangepast moet worden

Minister Van Gennip (SZW) heeft de Tweede Kamer laten weten dat ze gaat kijken of en hoe het wetsvoorstel ‘verplichte certificering voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten’ aangepast kan worden. Ze reageert daarmee op een negatief advies van de Raad van State. Invoering van de wet gaat dus langer duren. 

Kritisch advies Raad van State 

De Raad adviseerde eerder om het wetvoorstel niet in de huidige vorm in te dienen bij de Tweede Kamer. De Raad constateerde dat misstanden in de uitzendsector niet op zichzelf staan, maar zijn (mede) het gevolg van een bestaande vraag naar goedkope arbeid, die weer (mede) het gevolg is van de maatschappelijke vraag naar goedkope producten en diensten. Daarom wijst de Raad van State op het belang van een integrale aanpak om misstanden op de arbeidsmarkt nog effectiever te bestrijden en van eerlijk werk de norm te maken, naast het aanpakken van malafide uitleners. Zo moeten bijvoorbeeld eisen ten aanzien van huisvesting van arbeidsmigranten volgens de Raad van State dan ook niet beperkt blijven tot uitzenders.

De Raad ziet een eenvoudigere stelsel voor zich waarin de overheid een centralere rol speelt. Ze zet daarbij vraagtekens of private inspectie instellingen – die in het voorstel van Van Gennip een belangrijke rol krijgen – voldoende capaciteit hebben.

Hernieuwd overleg 

De minister neemt deze kritiek dus serieus. “Het advies (…) geeft mij aanleiding om zorgvuldig te overwegen of en, zo ja, welke aanpassingen in het wetsvoorstel aangewezen zijn. Wat betreft de inrichting van het stelsel, staat voorop dat het stelsel effectief moet zijn in het beschermen van arbeidskrachten, waaronder arbeidsmigranten, en in het waarborgen van een gelijk speelveld voor bonafide uitleners” aldus de minister in haar brief aan de Tweede Kamer.

“Ik breng op korte termijn in kaart welke aanpassingen mogelijk en wenselijk zouden kunnen zijn. Daarbij betrek ik ook de sociale partners, waarmee ik heb samengewerkt bij de uitwerking van het advies van het Aanjaagteam. Ook de overige onderdelen van het advies bestudeer ik de komende periode nader.”

Urgentie blijft

Van Gennip benadruk wel de urgentie van het onderwerp. “We kunnen immers geen dag langer wachten dan noodzakelijk met het invoeren van een nieuw stelsel. Tegelijkertijd heeft het advies onvermijdelijk gevolgen voor het tijdspad. Deze gevolgen breng ik nu in kaart en neem ik mee in de besluitvorming. Ik zal uw Kamer daarover informeren.”

Ze sluit haar brief af met een oproep aan alle uit- en inleners in Nederland. “Niemand hoeft te wachten op wet- en regelgeving om arbeidskrachten, waaronder arbeidsmigranten, menswaardig te behandelen. Goed werkgeverschap en de waarde van werk horen daarbij centraal te staan.”

Op 20 april praat minister Van Gennip met de Tweede Kamer commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het thema “Arbeidsmigratie” en de rol van uitzenders daarbij.