+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

MDIEU-subsidie nu ook voor bedrijven! Belang duurzame inzetbaarheid

MDIEU-subsidie nu ook voor bedrijven!

Het belang van duurzame inzetbaarheid

Door Moniek Kennis, werkzaam bij Marxman Advocaten

Moniek Kennis
Moniek Kennis

Met de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU) wordt invulling gegeven aan de afspraken uit het Pensioenakkoord uit 2019, waarin een belangrijke doelstelling was: zoveel mogelijk mensen gezond werkend het pensioen te laten bereiken door investeringen in duurzame inzetbaarheid.

Het ministerie van SZW wil dit breed in de maatschappij tot uiting laten komen om de werkgelegenheid te bevorderen. Voorheen was deze subsidie alleen beschikbaar voor sectoren, de subsidie is nu ook aan te vragen door bedrijven. Hoe werkt het?

Gezonde werknemers zijn essentieel voor het functioneren van iedere organisatie. Om die reden is het belangrijk dat bedrijven stilstaan bij het bewerkstelligen van duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid houdt namelijk in dat een gezonde werknemer tot aan zijn of haar pensioen naar behoren het werk kan uitoefenen. Binnen de maatschappij zorgt dit voor minder tekorten op de arbeidsmarkt, meer economische groei en welvaart. Een gezonde werknemer is immers minder vaak ziek, productiever en gemotiveerder om de werkzaamheden uit te oefenen, wat ook voor de werkgever natuurlijk een mooie bijkomstigheid is.

Het is voor bedrijven dus van belang om de verwezenlijking van duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda te hebben staan. Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid zag het belang van een duurzame inzetbaarheid eveneens in, en besloot daarom maatregelen te treffen om dit breder in de maatschappij tot uiting te laten komen. Met de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU) wordt er een invulling gegeven aan de afspraken uit het Pensioenakkoord uit 2019, waarin een belangrijke doelstelling was: zoveel mogelijk mensen gezond werkend het pensioen te laten bereiken door investeringen in duurzame inzetbaarheid.

Wat gaat er veranderen?
Voorheen was de MDIEU-subsidie enkel toegankelijk voor sectoren, maar er is gebleken dat de MDIEU een te klein aandeel van de werkgelegenheid in Nederland bereikte. Dit bereik kon, en diende dan ook vergroot te worden. Naar aanleiding van deze constatering is er door het ministerie van SZW ook voor individuele bedrijven een aanvraagtijdvak geopend waarbij bovendien het minimumbedrag voor een subsidie is verlaagd. Het aanvragen van een subsidie wordt op die manier dus niet alleen toegankelijker, het wordt ook breder ingezet waardoor de subsidie in meer situaties kan worden toegepast.

Ook voor bedrijven actief in uitzendsector
De MDIEU-subsidie is aan te vragen door alle individuele arbeidsorganisaties waar werknemers werkzaam zijn. Hieronder vallen bedrijven, stichtingen en ook bedrijven binnen de uitzendsector. De subsidieaanvraag is dus ook open voor bedrijven die actief zijn in de uitzendsector.

Bedrijven kunnen een aanvraag doen voor een subsidie die bijdraagt aan activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van de werknemers vergroten. Deze activiteiten kunnen uiteenlopen van het verlichten van zware werkomstandigheden tot aan het aanbieden van bijvoorbeeld een relevante groepsworkshop. De hiervoor genoemde activiteiten zullen bij deze regeling voor 50% gesubsidieerd worden. Daarnaast is er de mogelijkheid tot het aanvragen van een subsidie die het mogelijk maakt om werknemers met zwaar werk vervroegd te laten stoppen. Voorheen kostte het bedrijven een boete van 52% over de ontslagvergoeding om een werknemer vervroegd uit te laten treden. Met deze verandering kunnen werkgevers een regeling voor vervroegd uittreden (RVU) boetevrij aanbieden. Deze RVU drempelvrijstelling wordt tot en met 2025 jaarlijks herzien en is gekoppeld aan de netto-AOW.

MDIEU-subsidie voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een subsidie als bedrijf moet er een bedrijfsanalyse plaatsvinden. Aan de hand van deze analyse worden de knelpunten van een organisatie op het gebied van duurzame inzetbaarheid in kaart gebracht. Hierna wordt er gekeken wat de beste opties zijn ter uitvoering van de plannen omtrent duurzame inzetbaarheid. Deze bedrijfsanalyse kan tot een bedrag van €5.000 worden meegenomen in de subsidieaanvraag, nadat deze is voorgeschoten door het bedrijf zelf.

De subsidie om werknemers eerder te laten stoppen met werken, wordt alleen toegewezen in combinatie met reeds gedane investeringen in duurzame inzetbaarheid. Het is dus niet mogelijk om een subsidie verleend te krijgen wanneer deze subsidie enkel betrekking heeft op activiteiten gericht op het eerder uittreden. Verder wordt er een betrokkenheid van de werknemers verwacht bij de opstelling en uitvoering van een activiteitenplan.

Het activiteitenplan moet een beschrijving bevatten van de aanpak met doelstellingen, beoogde effecten en de doelgroep van de activiteiten en de hiermee beoogde resultaten voor het oplossen van de problematiek uit de bedrijfsanalyse. Als aan deze vereisten is voldaan kan er in principe een subsidie worden verleend, mits het budget gebruikt wordt voor activiteiten die voldoen aan de subsidieregeling. Bepaalde activiteiten vallen namelijk niet onder de te subsidiëren activiteiten. Activiteiten die plaatsvinden vanwege een wettelijke verplichting, regulier onderwijs en scholing voor een te behalen diploma zijn bijvoorbeeld niet-subsidiabele activiteiten. De activiteiten moeten gericht zijn op één of meer van de volgende thema’s:

  1. Gezond, veilig en vitaal werken stimuleren
  2. Goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap bevorderen
  3. Een leven lang ontwikkelen én de arbeidsmobiliteit van werkenden bevorderen
  4. Bijdragen aan de bewustwording van werkenden

Procedure subsidie-aanvraag (1 september 2023)
Werkgevers kunnen de subsidie per september 2023 aanvragen. Het aanvraagtijdvak loopt van 1 september tot en met 30 november 2023. De subsidie zal voornamelijk relevant zijn voor werkgevers die werknemers in dienst hebben die zwaar werk verrichten.

Conclusie
Gelet op het voorgaande, is het belangrijk dat bedrijven investeren in duurzame inzetbaarheid. Op dit moment is binnen veel bedrijven al sprake van een personeelstekort. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de hoge ziekteverzuimpercentages en door de vergrijzing van werknemers. Het is gelet hierop dan ook van belang dat bedrijven ervoor zorgen dat werknemers zolang mogelijk op een gezonde en prettige manier hun werk kunnen uitvoeren. De hoop is dan ook dat meer bedrijven door deze uitbreiding van de subsidieregeling zich gaan inzetten voor duurzame inzetbaarheid van de werknemers.

Wilt u weten of de MDIEU-subsidieregeling ook voor uw bedrijf een uitkomst zou kunnen bieden? Wij denken graag met u mee en kunnen waar nodig ondersteuning bieden omtrent dit onderwerp.

Zie ook
Uitvoering van beleid SZW.nl

Meer tips en informatie over duurzame inzetbaarheid
Doorzaam ondersteunt duurzame inzetbaarheid uitzendkracht
Website over voorgenomen nieuwe pensioenregels
EU-uitzendsector en vakbonden steunen Europees Jaar van Skills
Kabinet steekt 1,2 miljard euro in versterken leer- en ontwikkelcultuur
CAO voor Uitzendkrachten en budget duurzame inzetbaarheid
1500 uitzendkrachten duurzamer inzetbaar via traject Alles-in-1
Fysieke belasting en duurzame inzetbaarheid
O&O-fondsen conferentie: ‘Leren & werken net zo normaal als eten & drinken’