+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

Verzuim door werkstress kost gemiddeld 11.000 euro per werknemer

Ziekteverzuim is in 2022 op historische hoogte van 5,2 procent. De voornaamste oorzaak achter het wegvallen van werknemers blijft werkgerelateerde stress. Daarom is preventie van ziekteverzuim cruciaal.

Het ziekteverzuim onder Nederlandse werknemers bereikte in 2022 een historisch hoog niveau van 5,2 procent. Deze stijging kan voornamelijk worden toegeschreven aan de aanzienlijke werkdruk. Dat blijkt uit een rapport van ABN AMRO en MentaVitalis, waarin wordt geschetst welke rol mentale gezondheid kan spelen bij verzuim en welke instrumenten werkgevers kunnen inzetten om langdurig ziekteverzuim te voorkomen.

Hoewel er aanzienlijk meer aandacht wordt besteed aan welzijn, betekent dit niet dat organisaties achterover kunnen leunen. De preventie van ziekteverzuim blijft van belang, vooral gezien de aanhoudende werkdruk.

Lees meer

Werkstress belangrijkste oorzaak verzuim
Het ziekteverzuim is voor een groot deel het gevolg van mentale klachten, zoals overspannenheid, burn-out en depressie. Ruim 500.000 werknemers noemen werkdruk als belangrijkste oorzaak van hun verzuim. Zij waren gemiddeld twee keer zo lang – 38 dagen – uitgeschakeld als collega’s die om andere redenen verzuimden.

11.000 euro kosten per werknemer
Iets minder dan de helft, 43 procent, van de totale verzuimkosten is het gevolg van werkstress en is daarmee de meest kostbare reden van uitval. In 2022 kostte het verzuim dat hiervan het gevolg was gemiddeld 11.000 euro per werknemer.

Eén dag uitval van een medewerker kost gemiddeld 250 euro. Als productiviteitsverlies en vervanging meegerekend worden, kan dit zelfs oplopen tot 400 euro per dag. Bij een ziekteverzuim dat zo hoog is als in 2022 leidt dit tot ruim 5 miljoen euro kosten voor een organisatie met duizend werknemers.

Optelsom van factoren
De hoge werkdruk in de samenleving is volgens ABN AMRO het gevolg van een optelsom van factoren, zoals structurele personeelstekorten, de naweeën van corona en een nieuwe generatie werknemers die kampt met haar eigen specifieke uitdagingen.

Bij langdurig ziekteverzuim om mentale redenen is vaak sprake van een combinatie van langdurige stress die voortkomt uit de persoonlijke leefwereld en werk gerelateerde stress. Daarnaast zijn gebrek aan autonomie en een verstoorde werk-privé-balans oorzaken van langdurig verzuim.

De mate van ziekteverzuim hangt vaak samen met de sector waarin medewerkers actief zijn, de grootte van het bedrijf, evenals opleidingsniveau, leeftijd en geslacht. Verzuim als gevolg van te hoge werkdruk treft vooral docenten, mensen met een pedagogisch beroep, werknemers in de IT en zorg en Nederlanders die in een creatief en taalkundig beroep werkzaam zijn.

Preventief personeelsbeleid
Een personeelsbeleid gericht op preventie is volgens Mario Bersem, Sector Banker Zakelijke Dienstverlening van ABN AMRO, cruciaal: “Een positief en veilig werkklimaat zorgt voor meer motivatie en tevredenheid onder werknemers. Daarnaast leert de ervaring dat investeringen in preventie zich ruimschoots terugverdienen door uitval te voorkomen. Om zo’n klimaat te creëren, is het belangrijk iedereen te erkennen en verschillen te waarderen.”

Bersem vervolgt: “Ook kunnen leidinggevenden medewerkers helpen bij het vinden van een goede balans tussen werk en privé, door flexibele werktijden, de opname van speciale verlofuren en thuiswerkopties aan te bieden. Dit leidt niet alleen tot betere prestaties en een hogere productiviteit, maar ook tot een positieve bedrijfscultuur, een groter welzijn en betere relaties tussen werknemers onderling.”